چهارشنبه ، 19 آبان 1389 ، 02:59

دهستان اوریاد و تقسیمات استان زنجان

Written by  غلامرضا جلالي
Rate this item
(0 votes)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 11372.1.5.53 مورخ
65.12.11 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال 1362‌مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 3 قانون و
تبصره‌های ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تصویب نمودند:
‌در شهرستان زنجان مرکز استان زنجان تعداد 22 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها
در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های 1.250.000‌ضمیمه که ممهور به
مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان بناب
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بناب مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آزاد سفلی، 2 - آزاد علیا، 3 - اردین، 4 - ابراهیم‌آباد، 5 - اولن دلبر، 6 -
امام (‌قوزلو)، 7 - اسکند، 8 - بادامستان، 9 - بیناب، 10 - بابالنگ، 11
-‌بولاماجی، 12 - چال، 13 - چوزه ناب، 14 - حسن ابدالی، 15 - ذاکر، 16 - ریچه
خوره، 17 - رامین، 18 - زرنان، 19 - سولی چای، 20 - سهله، 21 -‌طرازوج، 22 -
علی‌آباد شرقی، 23 - قوزلجا، 24 - قلعه، 25 - قیزجه، 26 - قره تپه، 27 - کهناب، 28
- کرده ناب، 29 - کج کلاه، 30 - گلیجه علیا، 31 -‌ گلستانه، 32 - گوالی، 33 -
گلیجه سفلی، 34 - لار، 35 - مروارید، 36 - ناصرآباد، 37 - نیماور، 38 - نقطه‌بندی،
39 - یحیی‌آباد.
‌تذکار - نام روستای ردیف 19 دهستان فوق قبلاً خان چای بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به سولی چای تغییر می‌یابد.
2 - دهستان تهم
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای همایون مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - امند، 2 - پایین کوه، 3 - پالتلو، 4 - تهم، 5 - تازه کند، 6 - تازه کند تهم، 7
- جارچی، 8 - چلگان، 9 - خشکرود، 10 - دواسب، 11 - دگاهی، 12 -‌سارمساخلو، 13 -
شیلاندر، 14 - طاهرآباد، 15 - علی آباد معینی، 16 - کلکش، 17 - کردکندی، 18 -
گمان، 19 - گلهررود، 20 - مزرعه علی‌آباد، 21 -‌مزرعه لیل‌آباد، 22 - مزرعه
شیلاندر، 23 - همایون.
3 - دهستان زنجانرود بالا
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسفجین مشتمل بر 30 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اسفجین، 2 - امین‌آباد، 3 - ابدال، 4 - آقبلاغ حومه، 5 - ایستگاه خرم‌پی، 6 -
آقجه پیره، 7 - باغلوجه بیات، 8 - بیات‌لر، 9 - تازه‌کند ضیاء‌آباد، 10 - چیر،11 -
حاج ارش، 12 - حاجی کندی، 13 - داش‌کسن، 14 - رحیم‌آباد، 15 - علی‌آباد، 16 - قزل
تپه علیقلی، 17 - قزل تپه بیات، 18 - قره بولاغ، 19 -‌کناوند، 20 - کوشکان، 21 -
گلجیک، 22 - محسن‌آباد، 23 - ملالر، 24 - مهتر، 25 - مجینه، 26 - نظام‌آباد، 27 -
نیم‌ایستگاه ینگجه، 28 - والارود، 29 -‌ینگجه، 30 - یامچی.
4 - دهستان زنجانرود پایین
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نیک‌پی مشتمل بر 53 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اسفناج، 2 - ایستگاه نیک‌پی، 3 - آلمالو، 4 - ایده‌لو، 5 - ایستگاه آذرپی، 6 -
الوارلو، 7 - ایستگاه سرچم، 8 - اوینادان، 9 - باش سیز، 10 - باغلوجه آقا،11 -
بالغوجه سردار، 12 - باغ فاطمی (‌فاطمیه)، 13 - بلوغ، 14 - تازه‌کند، 15 - تلخاب،
16 - چاور، 17 - چپ‌چپ، 18 - چوزک سفلی، 19 - حسن‌آباد(‌تازه‌کند)، 20 - حمالو
سفلی، 21 - حماملو علیا، 22 - دره لیک، 23 - دولاناب، 24 - دلکی، 25 - دولک، 26 -
رجعین، 27 - زنگی حاج اصغر، 28 - ‌سردهات شیخلر، 29 - سردهات بیات جعفر، 30 -
سیف‌آباد، 31 - سرچم علیا، 32 - سرچم سفلی، 33 - صوفی‌لر، 34 - عربچه، 35 - فیله
خاصه، 36 -‌قاهران (‌کهران)، 37 - قهاب، 38 - قره جریان، 39 - قولی قصه، 40 -
قیطور، 41 - قلایچی، 42 - قره‌آغاجلو، 43 - قره‌آغاج، 44 - کزبر، 45 - گمیش‌آباد،
46- گوالان، 47 - مزرعه قافلانکوه، 48 - مزرعه ببر بلاغی، 49 - مزرعه آغبلاغ، 50 -
مزرعه سامبورا، 51 - مزرعه احمدآباد، 52 - نیک‌پی، 53 - نجی.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 34 و 39 و 51 دهستان فوق قبلاً عبرشاه - ظلان‌آباد -
احمدخان بیات بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به عربچه و قولی قصه و‌مزرعه
احمدآباد تغییر می‌یابد.
5 - دهستان قره پشتلو بالا
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ارمغانخانه مشتمل بر 42 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آق‌کند، 2 - اورتا بلاغ، 3 - اوراچی، 4 - ارمغان‌خانه، 5 - اوچ بلاغ، 6 -
اسلام‌آباد، 7 - بیک بولاغی، 8 - باغ، 9 - بهرام بیک، 10 - پازوکی (‌دروشتان)،11 -
تکمه‌داش، 12 - جلیل‌آباد، 13 - جوره‌کندی، 14 - داش‌تپه، 15 - دوسران، 16 - زریک،
17 - زنگی‌کوه، 18 - ساوشبلاغ، 19 - سهرین، 20 -‌طاق‌کندی، 21 - قره تپه، 22 -
قشلاق، 23 - قارلوق، 24 - قاشقاتپه، 25 - قارقاقولون، 26 - کلاسر، 27 - کرد قشلاق،
28 - گوزلک، 29 - گلجه، 30 -‌گلچین، 31 - لگاهی، 32 - ماری، 33 - مشگین، 34 -
محمودآباد، 35 - مزرعه قارباسان، 36 - مزرعه قره‌داش، 37 - مزرعه گراوا، 38 -
مزرعه گل تپه، 39 -‌مزرعه نوهل، 40 - ولیاران، 41 - وننق، 42 - یله قارشان.
‌تذکار - نام روستای ردیف 13 دهستان فوق قبلاً جوره‌خان بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به جوره کندی تغییر می‌یابد.
6 - دهستان قره‌پشتلو پایین
‌به مرکزیت روستای قبله بلاغی مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آقجه قلعه، 2 - احمدآباد، 3 - ام‌آباد، 4 - بیرونده، 5 - جزوان، 6 - جزیمن، 7
- چومالو، 8 - حاجی سیران، 9 - حبش، 10 - داش‌بلاغ، 11 - رشت‌آباد،12 - سلیمان
بلاغی، 13 - سالارآباد، 14 - شهرآباد، 15 - طیرستان، 16 - قندر قالو، 17 - قوه
حصارلو، 18 - قبله بلاغی، 19 - کبریک، 20 - کلهین، 21 -‌لهرگین، 22 - مزرعه لوملو،
23 - مزرعه العین، 24 - مزرعه پلاخانه، 25 - مزرعه الوین، 26 - مزرعه ماطوز، 27 -
مزرعه خلیل بلاغی، 28 - مزرعه بایچه‌درق، 29 - مزرعه سویوق، 30 - مزرعه دولان، 31
- مزرعه چماق‌کندی، 32 - مزرعه کندرق، 33 - معدن رشت‌آباد، 34 - ورمزیار علیا، 35
- ورمزیار سفلی.
7 - دهستان بوغداکندی
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بوغداکندی مشتمل بر 29 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آق‌کند، 2 - بوغداکندی، 3 - بیدگنه، 4 - تلخاب، 5 - جشن‌سرا، 6 - چاپوق، 7 -
چایرلو، 8 - حسین‌آباد، 9 - حاجی بشچه، 10 - خاتون کندی، 11 - ده‌شیر علیا، 12 -
ده شیر سفلی، 13 - سنقر، 14 - سعید کندی، 15 - سقل طولی، 16 - گل بداغ، 17 - گل
بلاغی، 18 - شیخ جابر، 19 - قلی‌کندی، 20 -‌قوزلو، 21 - قوزان، 22 - کاوند، 23 -
کلتکه، 24 - گلیجه، 25 - گل تپه، 26 - گوگجه قیا، 27 - گدیک، 28 - گوجه قیا، 29 -
مرصع.
8 - دهستان ایجرود بالا
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زرین‌آباد مشتمل بر 51 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اوچ تپه، 2 - اژدهاتو، 3 - اینچه رهبری، 4 - اغلبیک سقلی، 5 - اغلبیک علیا، 6
- احمد کندی، 7 - الا چمن، 8 - آقبلاغ، 9 - ایچ، 10 - بیزین، 11 -‌باروت آغاجی، 12
- یایندر، 13 - باریک‌آب، 14 - باغ کندی، 15 - پاپایی، 16 - پنبه جقو، 17 - تله
جرد، 18 - تازه کند، 19 - جوقین، 20 - چورزق، 21 -‌چتز، 22 - خانجین، 23 - خانقا،
24 - خاکریز، 25 - دوران، 26 - دورمشقان، 27 - دیزج بالا، 28 - رازبین، 29 -
ریحان، 30 - زرین‌آباد، 31 - زنگل‌آباد، 32- سراب، 33 - سلمانلو، 34 - سها، 35 -
شیوه، 36 - قمچقای، 37 - قره درق، 38 - قره داغ، 39 - قارختلو، 40 - قاضی‌آباد (‌
غزوات)، 41 - قره سعید، 42- کوسه‌لر، 43 - گلابر سفلی، 44 - گلابر علیا، 45 -
گلیجه، 46 - هلیل‌آباد، 47 - یارکندی، 48 - یدی‌بلاغی، 49 - ینگی کندسیدلر، 50 -
ینگی کند میران‌الماسی، 51 - ینگی کندسها.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 27 و 47 و 51 دهستان فوق قبلاً دیزج خرابه - دشمن کندی
- نیکی کند مجذومین بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به ذیزج بالا‌و پارکندی و
ینگی‌کندسها تغییر می‌یابد.
9 - دهستان ایجرود پایین
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حلب مشتمل بر 36 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ارکوین، 2 - آرموتلو، 3 - بلوبین، 4 - بهمن، 5 - پاشاچای، 6 - جهان‌آباد، 7 -
جانقاجار، 8 - چسب، 9 - چولچه قشلاق، 10 - چولچه، 11 - حلب، 12- حاجی قشلاق، 13 -
خویین، 14 - دایدار علیا، 15 - داریدار سفلی، 16 - ساری قیا، 17 - سفیدگر، 18 -
سنگده، 19 - صائین، 20 - قند بلاغی، 21 -‌قوریه، 22 - قزلجه، 23 - قلقاتی (‌
قلتقی)، 24 - قره‌گنی، 25 - قادرلو، 26 - قره دراخلو، 27 - قوشچی، 28 - قنبرلک، 29
- قره بوته، 30 - قراقیه، 31 -‌کهریز سیاه منصور، 32 - گنبد، 33 - گرنه، 34 -
نجم‌الشیخان، 35 - نکتو، 36 - ینگی‌کند جامع‌السرا.
‌تذکار - نام روستای ردیف 6 دهستان فوق قبلاً جهان قنبری بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به جهان‌آباد تغییر می‌یابد.
10 - دهستان سعیدآباد
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قلتوق مشتمل بر 9 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - سعیدآباد علیا، 2 - سعیدآباد سفلی، 3 - شهرک، 4 - شوراب، 5 - علی‌آباد، 6 -
قلتوق، 7 - قره گوزلو، 8 - قره بلاغ، 9 - ملا پیری.
11 - دهستان چایپاره بالا
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قره بوته مشتمل بر 11 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ایلن، 2 - چوزک علیا، 3 - سنگر، 4 - شکربلاغی، 5 - شکورچی، 6 - عزیزلو، 7 -
قره بوته، 8 - قره اوغلانلو، 9 - قیطول، 10 - گرگ تپه، 11 - گوگلر.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 10 و 11 دهستان فوق قبلاً گرگ‌تپه و گرگ‌لر بوده که بر
اساس این تصویب‌نامه به گوگ‌تپه و گوگلر تغییر می‌یابد.
12 - دهستان چایپاره پایین
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حصار مشتمل بر 15 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ایلچاق، 2 - انجمن سفلی، 3 - انجمن علیا، 4 - چپر، 5 - چرلانقوش، 6 - حصار، 7
- ساری‌کند کابلی، 8 - ساری‌کند دادش‌بیک، 9 - ساری کند‌محمدرضا، 10 - ساری‌کند
حاجی‌فغان، 11 - قره‌آغاج علیا، 12 - قره‌آغاج سفلی، 13 - کنگرلو، 14 - مشمپا، 15
- نوروزآباد (‌قره حسینی).
13 - دهستان ماهنشان
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ماهنشان مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آلمالو، 2 - آق‌کند، 3 - ایلی‌بلاغ، 4 - بیاملو، 5 - بک‌آباد، 6 - بهستان، 7 -
باغچه، 8 - پیره قشلاق، 9 - پشتک (‌پشتوکوه)، 10 - تک‌آغاج، 11 - چهره‌تپه، 12 -
خلج، 13 - رز، 14 - سرپل، 15 - سرین دره، 16 - سهند سفلی، 17 - سهند علیا، 18 -
سریک، 19 - ساری‌آقل، 20 - عوج موسی، 21 - قره‌باطلاق، 22 - کردی، 23 - کندی، 24 -
لیلان، 25 - ماهنشان، 26 - مادآباد، 27 - وهران، 28 - ینگحه.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 14 و 15 دهستان فوق قبلاً میرآخور و وایخر بوده که بر
اساس این تصویب‌نامه به سرپل و سرین‌دره تغییر می‌یابد.
14 - دهستان انگوران
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دندی مشتمل بر 54 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ایالو، 2 - انگوران، 3 - آقبلاغ حسن‌آباد، 4 - اکیزقشلاق، 5 - اینچه سفلی، 6 -
امیرآباد، 7 - اینچه علیا، 8 - آقبلاغ سردار، 9 - استی فوق، 10 - بلند‌پرچین، 11 -
حاجی اینک، 12 - حلب سفلی، 13 - حلب علیا، 14 - حسن‌آباد (‌چای‌کند)، 15 -
خضرآباد، 16 - خانیک، 17 - خورجهان، 18 - دنی، 19 -‌زمانی، 20 - سیاه خانه، 21 -
ساغرچی (‌الاخلو)، 22 - شیخ‌لر، 23 - شهرک، 24 - قرقان سفلی، 25 - قرقان علیا، 26
- قواق علیا، 27 - قواق سفلی، 28 -‌قراگل (‌طومارخان)، 29 - قزلجه قشلاق، 30 -
قوزیجاق علیا، 31 - فوزیجاق سفلی، 32 - قشلاق جوق علیا، 33 - قشلاق جوق سفلی، 34 -
قوزلو، 35 - قره‌ناس، 36 - قلعه جوق سادات، 37 - قره زکی، 38 - کارخانه تصفیه سرب
انگوران، 39 - کوسج علیا، 40 - کوسج سفلی، 41 - کاروانسرا، 42 - کپز، 43
-‌کش‌آباد، 44 - کاکا، 45 - گنج‌آباد، 46 - گلابلو، 47 - نصیرآباد، 48 - مراش، 49
- مزرعه، 50 - میانج، 51 - معدن سرب‌انگوران، 52 - یاستی قلعه، 53 -‌ینگجه، 54 -
یوسف آباد.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 3 - 15 - 44 - 47 دهستان فوق قبلاً آقبلاغ حسنخان -
خضرشاه - کش‌خان - گیرجک بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به‌آقبلاغ حسن‌آباد و
خضرآباد و کاکا و نصیرآباد تغییر می‌یابد.
15 - دهستان قزل گچیلو
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قره گل مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - امام کندی، 2 - اغلبیک، 3 - امیرآباد، 4 - اینچه سعید نظام، 5 - ایمر، 6 -
بکتشا، 7 - بیرون قشلاق، 8 - پالچه قشلاق، 9 - توت‌آغاجی، 10 - تبریزک،11 - چتز،
12 - دوزکند، 13 - سرچم، 14 - چناقبلاغ، 15 - قرآیی، 16 - قره گل، 17 - کلی، 18 -
کهریزبیک، 19 - گونای، 20 - گاودل، 21 - مغانلو.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 1 - 14 - 15 دهستان فوق قبلاً حاکندی - عشرت‌آباد -
قره‌آیی بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به امام‌کندی - چناقبلاغ و قرآیی‌تغییر
می‌یابد.
16 - دهستان اوریاد
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای پری مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمدآباد (‌ینگجه باغ)، 2 - اورجک، 3 - ازه خوران، 4 - بیانلو، 5 - پری، 6 -
تازه‌کند (‌داغ مالوداش)، 7 - توذلار، 8 - تازه‌کند فخرلو، 9 - تات قشلاق،10 -
تخته یورد، 11 - ، ای قشلاق، 12 - حسن‌آباد قدیم، 13 - حسن‌آباد جدید، 14 -
خندقلو، 15 - خوئین، 16 - خضر چوپان، 17 - خیرآباد، 18 - سعید‌کندی، 19 - علم
کندی، 20 - قزلجه، 21 - قاضی کندی، 22 - قره داش، 23 - قلعه جوق، 24 - کلیسا، 25 -
لرده شور، 26 - لهجبین، 27 - میانج.
17 - دهستان غنی بیگلو
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اندآباد علیا مشتمل بر 31 روستا مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ابراهیم‌آباد، 2 - احمدآباد، 3 - اوزج، 4 - اربط، 5 - اندآباد علیا، 6 -
اندآباد سفلی، 7 - بزوشا، 8 - تقی‌کندی، 9 - جنت اولنگ، 10 - چهره‌آباد، 11
-‌حسین‌آباد، 12 - حمزه‌لو، 13 - حبش، 14 - رضاآباد، 15 - دگرمان درسی، 16 -
زنگین، 17 - سنگبین، 18 - علی‌آباد، 19 - قاضی کندی، 20 - قالیچه بلاغ،21 - قره
کول، 22 - قزلجه علیا، 23 - قزلجه سفلی، 24 - قزلار بلاغی، 25 - لولک‌آباد، 26 -
میرجان، 27 - مینان، 28 - میاندره، 29 - مهرآباد، 30 - ملک‌باغی، 31 - نصیرآباد.
18 - دهستان قلعه جوق
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سونتو مشتمل بر 19 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اوچ تاش، 2 - ابراهیم‌آباد، 3 - ایده‌لو، 4 - تودار، 5 - چوخ بلاغ، 6 - چهار
طاق، 7 - حمزه‌آباد (‌حمزه‌خان)، 8 - زرگر، 9 - زرگران، 10 - سونتو، 11
-‌قاسم‌آباد، 12 - قره‌دره، 13 - قلعه جوق سیاه منصور، 14 - قره قشلاق (‌ قزقشلاق)
، 15 - گاوگل، 16 - مغانلو، 17 - محمودآباد، 18 - مزرعه خواجه‌لو، 19 -‌ویزمک.
‌تذکار - نام روستای ردیف 7 دهستان فوق قبلاً حمزه‌خان بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به حمزه‌آباد تغییر می‌یابد.
19 دهستان آب‌بر
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آب‌بر مشتمل بر 15 روستا مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - استاکول، 2 - آب‌بر، 3 - بالکور، 4 - جمال‌آباد، 5 - حیدرآباد، 6 - عزیزآباد،
7 - قانقلی علیا، 8 - قانقلی سفلی، 9 - کوهکن علیا، 10 - کوهکن سفلی،11 - کردآباد،
12 - گچی قشلاق، 13 - هزار رود، 14 - هارون‌آباد علیا، 15 - هارون‌آباد سفلی.
20 - دهستان گیلوان.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گیلوان مشتمل بر 69 - روستا و مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - امیرآباد نو، 2 - انارستان، 3 - التین‌کش، 4 - الزین (‌الیز)، 5 - بابا مرغوز،
6 - بهرام‌آباد، 7 - بابا میمونک، 8 - بسیک، 9 - بلوار (‌والوار)، 10 - پرچم
قدیم،11 - پرچینه، 12 - پسار، 13 - پیامین، 14 - تشویر، 15 - تسکین، 16 - جزیره،
17 - جزونق، 18 - جودکی، 19 - جیش‌آباد، 20 - چای اوباشی، 21 -‌چمله، 22 - چرقور،
23 - چوبدر چای، 24 - چرزه، 25 - حصارآباد، 26 - خرم‌آباد کهریز، 27 - دیزجین، 28
- ده بهار، 29 - دهنه، 30 - دستجرده، 31 -‌زره بند، 32 - زهترآباد، 33 - زرده، 34
- زاچگان، 35 - سانسیز، 36 - سرداب، 37 - سرخه دیزج، 38 - شورزگاه، 39 - شیرآب، 40
- شیزر، 41 -‌شندستان، 42 - صومعه‌بر، 43 - قارقلی چم، 44 - قاضی بلاغی، 45 - قره
چم، 46 - قلات، 47 - قیطول، 48 - قجیشک، 49 - قمیشک، 50 - کشکور، 51- کوریان، 52 -
کهیا، 53 - گیلوان، 54 - گیلانکشه، 55 - گره‌لو، 56 - گیوه چالان، 57 - لارجدید،
58 - لهنه، 59 - ماهوران (‌شاهوران)، 60 - مامالان، 61- محمدآباد خواجه بیگلو، 62
- مورستانه، 63 - نقل‌آباد، 64 - نهران، 65 - تمکین، 66 - وخمان، 67 - ونی‌سر، 68
- هندی‌زمین، 69 - هندی‌کندی.
‌تذکار - نام روستای ردیف 25 و 28 دهستان فوق قبلاً شاه‌میدانی و شاه‌نشین بوده که
بر اساس این تصویب‌نامه به حصارآباد و ده بهار تغییر می‌یابد.
21 - دهستان چورزق
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای چورزق مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - انذر، 2 - ارشت، 3 - ایچ، 4 - جزلا، 5 - جوزرکان، 6 - جیا، 7 - چورزق، 8 -
زاچکان، 9 - زرنی، 10 - سرخ‌آباد، 11 - سرخه میشه، 12 - شیت، 13 -‌شقاقی جزلا، 14
- شقاقی جورزق، 15 - شیرمیشه، 16 - علارود، 17 - قشلاق انذر، 18 - کلونیم، 19 -
کمرکوه، 20 - کسران، 21 - کله سیران، 22 -‌کلوج‌آباد، 23 - گوهر، 24 - ولیس، 25 -
ولی‌آباد، 26 - ولیدر، 27 - ییلاق پلنگاه، 28 - مزرعه نیاب.
‌تذکار - نام روستای ردیف 19 دهستان فوق قبلاً کره مالیم بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به کمرکوه تغییر می‌یابد.
22 - دهستان درام
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای درام مشتمل بر 26 روستا مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - بالاکوه، 2 - بنارود، 3 - بندرگاه، 4 - پاورود، 5 - ته‌دره، 6 - جزلاندشت، 7 -
خصاره، 8 - درام، 9 - سرخه سنگ، 10 - سیاه رود، 11 - غلام چم، 12 -‌قوهیجان، 13 -
قشلاق شیرین، 14 - قشلاق پاورود، 15 - قشلاق بسیک، 16 - کلوین، 17 - کلتان، 18 -
کلوج، 19 - گاوخس، 20 - گماندشت، 21 -‌میرزالو، 22 - نوکیان، 23 - وناب، 24 - وزنه
سر، 25 - میناب، 26 - ماچه رود.
‌تذکار - نام روستای ردیف 21 دهستان فوق قبلاً میرزاخانلو بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به میرزالو تغییر می‌یابد.

1 Comment

  • Comment Link SamuelDak دوشنبه ، 24 آذر 1393 ، 04:38 posted by SamuelDak

    прогон сайта

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

گالري تصاوير

حاضرين در سايت

ما 2 مهمان آنلاین داریم